Sve informacije koje se nalaze na Crypto.ba su za informacione svrhe samo i ne mogu se koristiti od strane drugih osoba, zajednica ili institucija ukoliko se ne daju autorska prava samoj Crypto.ba zajednici prema navedenim pseudonimima sa izvorom koji se citira kao : www.crypto.ba.

Informacije na stranici su podložne promjenama bez prethodne najave izmjene sadržaja. Iako pokušavamo informacije napraviti što prilagodljivijim i sadržajnijim, Crypto.ba ne radi garancije takve vrste.

Crypto.ba može sadržavati informacije koje su kreirane od strane jednog ili više drugih izvora koje nisu pri Crypto.ba.

Stavovi autora_ica nisu nužno stavovi Crypto.ba zajednice.

Crypto.ba ne vrši kontrolu, monitoring ili garanciju da informacije koje se nalaze na ovoj stranici ili informacije koje su navedene kao izvori, jesu nužno tačni, te da čine mišljenje Crypto.ba zajednice.

Sadržaj koji nije u skladu sa temama Crypto.ba zajednice, sadržaj uvredljivog karaktera koji se odnosi na članove/ice Crypto.ba i druge vrste kompromitiranja članova/ica će biti uklonjen.

Crypto.ba zajednica je zajednica sačinjena od više individualaca koji daju svoje resurse i znanje u društveni benefit promovisanja kriptovaluta, blockchaina i drugih kriptoloških tema, te tema digitalne sigurnosti, digitalnih prava i sloboda, sigurnosti Interneta i tehnologija, te niza drugih tema koje variraju od akademskih tema do tema za zabavu.

Crypto.ba zajednica i članovi/ce tima i same platforme zadržavaju pravo na svoju privatnost i anonimnost.

ODRIČNOST OD INVESTICIJA:

Crypto.ba je stranica koja je neprofitna, decentralizirana, te kao takva služi za informisanje svih zainteresiranih strana bez naknade. Predikcije koje se kreiraju nisu nužno tačne, povjerljive i nisu predmetom odluke Vaših investicija. Crypto.ba zajednica ne snosi odgovornost za Vaše investicije. Prije pravljenja investicija u kriptovalute, morate razmisliti o tome koliko ste spremni izgubiti.

Crypto.ba zajednica nije odgovorna za predikcije načinjene od trećih strana, te se takve predikcije tržišta uzimaju kao savjeti. Crypto.ba zajednica ne savjetuje ulaganje u kriptovalute prije konsultiranja sa profesionalcima ekonomske i druge struke. Crypto.ba zajednica nema certificirane ekonomiste decentralizovane ekonomije, te su savjeti kreirani prema dugogodišnjem iskustvu i entuzijazmu članova i članica tima.

Odričnost od projekata trećih strana

Projekti Crypto.ba zajednice će biti javno oglašeni pod samim logom Crypto.ba i suradničkih strana koje moraju dijeliti jednake vizije kao i sama zajednica Crypto.ba.

Crypto.ba nije odgovorna za projekte koji joj prethodno nisu najavljeni, te nema dužnost da ih oglašava na svojoj stranici.

Crypto.ba se ograđuje od projekata treće strane koji nisu u suglasnosti sa timom Crypto.ba zajednice, te koji nisu internacionalno prepoznati kao projekti od šireg društvenog značaja ili nisu direktno povezani sa timom Crypto.ba.

Crypto.ba zadržava pravo izmjene navedenih prava i obaveza bez prethodne saglasnosti ili obavještenja.

Vaš vodič kroz kripto svijet, Crypto.ba Tim